__________________________________________________________________

 Studio šamanky Lily / Studio shaman Lily

 Tantrou / Tantra    Jógou / Yoga    Čakrami    Šamankou / Shaman    Komteskou / Countess    Dotazy / Questions    Objednej / Ordering

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__
_______________________________________________________________________________________________________________________

        Komteska
         si pohrává s temnými choutkami mužů pomocí pomůcek (pevné provazy, povšechné svíčky, různé kolíky a svorky, nenápadné důtky, kožené biče, pevné vařečky, pružné krajky, tlusté i tenké obojky, nepohodlná pouta, šetrná dilda, důmyslné vibrátory, rozmanité kostýmy...) a znalosti hranice rozkoše v bolesti při slasti odevzdání se přirozené ženské živočišnosti. Oblečena v kůži, latexu, punčoškách, svůdném prádle nebo jako jeptiška, školačka, sekretářka... vychutnává rozkoš v její syrové podmanivosti. Nejraději znehybňuje otroka v prostoru mezi řetězy nebo na holé podlaze až do mumifikace fólií, hraje si s pevně podvázánými koulemi, povolným análem (s několikery různými nástroji) a přidušuje zadnicí dokud není poníženě požádána o povolení k vystříkání nebo uctění nožek v punčoškách a nebezpečně ostrých střevících či lesklých šněrovacích kozačkách. S oblibou zkouší pevnost otroka celou vahou, nejvíce šlapáním a přidušováním zadnicí nebo ňadry, ale také si hraje s různě tlustými rákoskami s rozmanitou důrazností - podle jejího mínění. Některého otroka si občas přikrášlí a přiodí do samičí čubčí podoby jak prádélkem tak líčidly, pak se dotyčná předvádí jako pořádně nadržená čubka.
      Komteska Lily není domina ani její pomocnice, přestože si rozšafně pohrává s oddaností a odevzdaností těch, co se nebojí si užít nezvyklých rozkoší. Není ani amatérka ani ryzí profesionálka. Od dětství ji vzrušují hrátky s podřízeností a oddaností, které vetkla do veršů, fotografií i života. Soukromě se těmto hlubokým vzájemnostem oddávala mnohem dřív než s oboustrannými zkušenostmi přijmula prvního klienta. Proto nijak nepopisuje lekce písemně či telefonicky a neposkytuje ukázky ve studiu. S každým lekci probere osobně při úvodním seznámení.  Poté co dojde ke vzájemné shodě a platbě, pošle adepta do sprchy, odkud čistý a odevzdaný se po čtyřech připlazí k milostivým nohám, abys náležitě poníženě pozdravil a požádal o zprznění.
    Vzdychání, vzlykání ani vzpínání či ohýbání se, komtesku nijak nepostraší, natož nezastaví. Cokoliv by bylo již přes únosnost, je třeba vyjádřit jasně celou větou nejlépe se slušností a pokorou. Není-li domluveno předem jinak, komteska neposkytuje svou nahotu, nelze se ji dotýkat a zírat na ni nebo měnit svévolně pozice.
Na náhlé odvážně řečené představy vzrušeného otroka může reagovat popuzeně. Je vhodné se otevřít při úvodním pohovoru.
     Seanci zakončuji pouze já. Hrubý přestupek je podle vlastního uvážení se zvednout a mít se k odchodu. I v případě, že se budeme blížit ke konci třeba díky "stopce", kterou je možné použít pouze jednou a nelze ji vzít zpět.

    Po každé lekci jsou použité nástroje desinfikovány a studio uklizeno, při anální stimulaci je použito ochranných prostředků a neutrálních gelů.
  
 
   !!!  Pro odvážně zvědavé experimentátory doporučuji následující test: Nahatý padni na čtyři na tvrdou podlahu a jako čubka roztáhni co nejvíce kolena od sebe, pak polož čelo na zem a ruce dej za záda. Pokud ti tato poloha nepřijde vzrušující a nevydržíš v ní nehnutě více než deset minut ani při pomyšlení, že plníš úkol pro madam, pak se neopovaž žádat lekci komtesky Lily !!! Můžeš však podstoupit pohodovou tantrickou masáž s lehkým sm osvěžením;)

 

  ***** Fotogalerie ze studia komtesky Lily   V pavučině a Kmt Lily *****

 

  Choutky si vychutnají pokorní i odvážní, nikoliv hrubiáni na vratkém podstavci dominance, klinici, kaviáristi, prasata a ti, co potřebují kurvu spíš než rozmařilou komtesku!
  
Fetiš v přilnavých minišatech z pravého rudého latexu a v černých latexových kalhotkách nebo v kostýmu jeptišky, případně pouze v punčochách, korzetu... a  vysokých elegantních střevících.
 
Zlato zahrnuje komtesčí přírodní šampaňské.
 
Tantra zahrnuje kvalitní tantra jóga masáž.

  
Laguna dovoluje poddanému vznášet přání během seance.
 
Kamasutra obsahuje nebo zakončuje lekci klasickou erotikou.    

  KOMTESČÍ / COUNTESS

        60 minut

        90 minut

        120 minut

  choutky                        rozmarně dominantní    
  appetites                                 moody dominant

  1 000 Kč / 40 €  

 1 500 Kč / 55 €  

 2 000 Kč / 75 €  

  fetiš                                                 v kostýmu
  fetish                                                in costume

  1 200 Kč / 45 €

 1 700 Kč / 65 €

 2 300 Kč / 85 €

  zlato                                      se zlatým deštěm
  gold                                        with golden rain

  1 300 Kč / 50 €

 1 800 Kč / 65 €

 2 500 Kč / 95 €

  tantra                                                   masáží
  tantra                                           with massage

  1 400 Kč / 50 €

 2 000 Kč / 75 €

 2 600 Kč / 95 €

  laguna                                     povolněji vilná
  lagoon                                      relentingly rand

  1 600 Kč / 60 €  

 2 300 Kč / 85 €

 3 000 Kč / 110 €

  kamasutra                        s klasickou erotikou
  kamasutra                            with classic erotica

  1 800 Kč / 65 €

 2 600 Kč / 95 €

 3 400 Kč / 125 € 

 

         
    
Appetites
will enjoy humble and courage men, not brute guys staying on an unstable stand of dominance, clinicians, caviar eaters, pigs and those who need to whore rather than lavish Countess!
   
Fetish in the tight minidress from right red latex and black latex panties or costume of nurse, or only in stockings, corset and high ... elegant shoes.
   
Gold includes Countesses natural champagne.
   
Tantra includes professional tantra yoga massages.
   
Lagoon allows the subject man to raise wishes during the session.
   
Kamasutra contains or ended lesson with classic erotica.


   
Countess

    is toying with the dark appetites of the men by instrumentsvařecha (fixed ropes, sketchy plugs, various pins and clamps, subtle reprimand, leather whips, solid wooden spoons, elastic lace, thick or thin collars, cuffs uncomfortable, gentle dildos, vibrators sophisticated, diverse costumes .. .) and knowledge limits of pleasure in pain surrender to the natural female animality. She is dressed in leather, latex, stockings, seductive lingerie or a nun, a schoolgirl, secretary ... enjoying the pleasure in its raw captivating charm. She prefers immobilizes the slave in the space between the chains or on the bare floor until mummification films, plays with tight ligation balls, supple anal (with the numerous different instruments) and  mutes him with her backside until she is humbly requested for permission to sprayed or honor feet in stockings and dangerously sharp shoes or shiny lace Cossack boots. She likes trying slave fortness full weight, pedaling and mutes  him with her backside  or breasts, but also playing with different thick cane with varied vigor - in her opinion. Any slave occasionally decorates and wears to the female form as a bitch by lingerie and make-up, then this person in perform oneself like a really horny bitch.

     Countess Lily is not a dominatrix or her helpers, even though prudently plays with the devotion and dedication of those who dare to enjoy the unusual pleasure. It is neither an amateur nor a pure professional. Since childhood she is exciting by games with deference and devotion that wove it into verse, photos also life. Privately, these deep reciprocity she indulged much sooner than she with bilateral experiences embraced the first client. Therefore, she does not describe lessons in writing or by telephone and she doesn´t provide samples in the study. With everybody each lesson will discuss personaly before it occurs. Like a mutual consensus and payment is adept send in the shower, where from he crawling clean and resigned using legs and hands toward the merciful feet. He humbly greet her majesty properly and asked for defile.
     Sighing, sobbing, rearing or bending Countess neither cares, nor to stop her. Whatever it was over bearing capacity, it is necessary to express clearly the most complete sentence with grace and humility. Unless otherwise agreed in advance, Countess does not offer her nakedness, not alowed is touching her and stare at her or arbitrarily change physical positions. To boldly said excited imagination of slave may Countess react irritably. It is advisable to open yourselve during the initial interview.
     The session conlude only me. Gross offence is its sole discretion to pick and have to leave. Even in the event that we need to be near the end due to "stop", which can be used only once and can not be undone.
     After each lesson are the used instruments disinfected and studio is cleaned. During anal stimulation are used preservatives and neutral gels.

   !!! To boldly curious experimenters recommend  the following test: Naked fall to four on a hard floor like a bitch and spread your knees as much apart, then put his forehead on the floor and put his hands behind your back. If this position doesn´t come exciting for you and you can not stand it more than ten minutes even at the thought that you fulfill the task for the Madam, then don’t you dare to ask lesson of Countess Lily !!!
 However, you can undergo a relaxing tantric massage with light SM refreshment ;)


***** Photos from the studio Countess Lily In the web and Kmt Lily *****


 

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

***********************************

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Tantrou / Tantra    Jógou / Yoga    Čakrami    Šamankou / Shaman    Komteskou / Countess    Dotazy / Questions    Objednej / Ordering

Studio šamanky Lily / Studio shaman Lily
_______________________________________________________________________